1. Úvodní ustanovení 

Tyto obchodní podmínky platí pro nákup na webových stránkách nejlepsidumnasvete.cz. Tyto obchodní podmínky specifikují kupní smlouvu ve smyslu § 409 a násl. zákona č. 513/1991 Sb., obchodní zákoník, ve znění pozdějších předpisů (dále jen obchodní zákoník), jejíž předmět je koupě a prodej produktů a služeb na webových stránkách nejlepsidumnasvete.cz.

Podmínky blíže vymezují a upřesňují práva a povinnosti prodávajícího, kterým je KEY4 s.r.o., Pardubická 233, 530 02 Srnojedy  IČO: 27537781. Vztahy mezi prodávajícím a kupujícím – spotřebitelem neupravené obchodními podmínkami se řídí občanským zákoníkem (č. 40/1964 Sb.) a zákonem o ochraně spotřebitele (č. 634/1992 Sb.). Vztahy mezi prodávajícím a kupujícím – podnikatelem neupravené obchodními  podmínkami se řídí obchodním zákoníkem (č. 513/1991 Sb.).

Tento materiál je informačním produktem. Jakékoliv šíření nebo poskytování třetím osobám bez souhlasu autora je zakázáno. Objednávkou produktu na nejlepsidumnasvete.cz přijímáte, že jakékoliv použití informací z tréninkových materiálů a služeb, úspěchy či neúspěchy z toho plynoucí, jsou pouze ve Vašich rukách a autor za ně nenese žádnou odpovědnost. V těchto materiálech můžete najít informace o produktech nebo službách třetích osob. Tyto informace jsou pouze doporučením a vyjádřením názoru k této tematice.

2. Předmět smlouvy a objednávka 

Kupující objednává vybrané služby vyplněním elektronického formuláře objednávky. Kupující je povinen objednávku před jejím odesláním zkontrolovat a případně opravit. Odeslaná objednávka je závazná a kupujícímu a prodávajícímu vznikají vzájemná práva a povinnosti, tj. prodávající se zavazuje zprostředkovat kupujícímu objednané služby a kupující se zavazuje uhradit kupní cenu služeb.

Kupující odesláním objednávky stvrzuje, že se seznámil s obchodními podmínkami pro nákup na webové stránce nejlepsidumnasvete.cz, a že s nimi souhlasí. Tyto obchodní podmínky zveřejněné na webových stránkách prodávajícího jsou nedílnou součástí kupní smlouvy, která vzniká vyplněním a odesláním objednávky.

3. Cena zboží, pokuty, faktury 

Cena: V souhrnu přihlášky najdete všechny ceny služeb bez DPH. (nejsme plátci DPH)

Smluvní pokuta: Pokud kupující nezaplatil prodávajícímu kupní cenu řádně a včas, je povinen prodávajícímu zaplatit smluvní pokutu ve výši 0,1 % z kupní ceny zboží za každý den prodlení, maximálně však do výše kupní ceny zboží.

Faktura: Ohledně plateb prováděných na základě kupní smlouvy vystaví prodávající kupujícímu daňový doklad – fakturu, který slouží jako doklad o zakoupení zboží. V případě platby bankovním převodem prodávající nejdříve vystaví zálohovou fakturu. Po uhrazení platby zašle na email kupujícího fakturu – daňový doklad.

4. Forma platby 

Platba je jednorázová. Kupující kupní cenu uhradí ihned po odeslání objednávkového formuláře. Možnost koupě na splátky není.

5. Způsob platby

Možnosti plateb:

Bankovním převodem: Raiffeisen BANK, GE Money, Fio, KB, ČSOB, mBank a další

6. Garance spokojenosti 

Prodávající ručí kupujícímu zárukou spokojenosti a garancí vrácení peněz po dobu 14 dnů od objednávky. Pokud kupující do 14 dnů od zaplacení usoudí, že není s eBookem a přidanými bonusy spokojen, prodávající vrací kupní cenu zpět a to bez jakýchkoliv otázek a podmínek.

7. Odstoupení od smlouvy 

Kupující má právo dle § 53 odst. 7 občanského zákoníku odstoupit od smlouvy uzavřené prostřednictvím internetu a to v prodloužené lhůtě 30 dní od objednávky. Odstoupení je nutno podat elektronickou formou na email: monika@3dinvest.cz  s prohlášením, že kupující od smlouvy odstupuje a s přiložením kopie faktury / daňového dokladu a data nákupu.

Prodávající zašle kupujícímu dobropis s částkou odpovídající kupní ceně eBooku. Částka bude vrácena nejpozději do 14 dnů od doručení emailu s odstoupením od smlouvy.  Po odstoupení od smlouvy bude znemožněn přístup do členského diskusního fóra, pokud je jako jeden z bonusů k eBooku případně k dalším bonusům z programu.

8. Závěrečná ustanovení 

Tyto obchodní podmínky nabývají účinnosti dne 11.3.2017. Prodávající je oprávněn změnit obchodní podmínky, pro kupujícího je závazné znění obchodních podmínek v okamžiku nákupu.